Mas Cavaller

Vist: 3813

L'any 1448, Pere Cavaller, de Costa Roja de Sant Julià de Ramis, consta en el document sobre la formació del Sindicat Remença de l'any 1448, que es conserva a l'Arxiu Municipal de Girona.

"Successive vero die iovis intitulata decima septima mensis octobris et anni supra dictorum, in presentia mei Iacobi Coma, notarii supra et infrascripti, et Bartholomei Mont, notarii regii, et Michaelis Geroni, scriptoris, testium ad hec vocatorum specialiter et assumptorum, convocati et congregati homines subscripti parrochie Sancti Iuliani de Ramis, diocesis Gerundensis predicte, in hospicio de la Costa Roge per repicamentum Cimbolorum ecclesie dicte parrochie, de licentia venerabilis Bernardi baiuli, subvicarii Gerunde, hiis presentis, videlicet.

Rames

Iohannes Pages, Petrus Spinol, Iohannes Font, Petrus Cavaller, Bartholomeus Fresch, Iohannes Guilla, etatis sexdecim annorum, Petrus Perales, Petrus Rahuyll, Gabriel Stephani, Petrus Falguera, Iohannes Iulia, Iohannes  Hugues, Iohannes Cathala, Michael Pont, Petrus Galissa, Bernardus Salines et Petrus Vila"1

El 17 d'octubre de 1448. Alberg de Costa Roja.

En presència de Jaume Coma, notari, i dels testimonis, Bartomeu Munt, notari reial, i Miquel Geroni, escrivà, són convocats a l'alberg de Costa Roja, amb repic de campanes, els homes de la parròquia de Sant Julià de Ramis, diòcesi de Girona, amb llicència de Bernat Batlle, sotsveguer de Girona, també present2.

1 Arxiu Municipal de Girona. XXV diversa, XXV.2 Llibres manuscrits de tema divers. lligall núm.1 o llibre núm. 8, any 1333-1456, f. 25r.
2 El sindicat remença de l'any 1448, de M.Mercè Homs i Brugarolas

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)