Mas Pi

Vist: 3650

Apareix com afrontació del següent document:
El 8 de febrer de 1294, Pere Burgués, escrivent de Girona, ven a Gueraua de Garrofer, de la vall de Sant Daniel i al seu fill Guerau la dècima part d'una vinya i bosc situats a la parròquia de Sant Daniel, indret de Puig Boc, que te per compra feta a Rubèn d'Escola, que afronta amb Pere de Rupià, Arnau Morro, el camí­ de Girona a Monells, possessions dels masos Joan, Pi i Volta, i que fan un capó de cens a Sant Daniel, pel preu de 16 sous.
(Arxiu de Sant Daniel, pergamí­ número 308)

L'any 1486, Pere Gich, àlies Pi del mas Pi, que fou sí­ndic en la guerra dels Remences, signava com un dels representants de Girona la Sentència de Guadalupe, que posava fi als mals usos.

Informació extreta de:
Llibre "Col·lecció diplomàtica de Sant Daniel de Girona (924-1300)" de Josep Maria Marquès, editat per Fundació Noguera.
Llibre "Els Pobles Gironins Vol. V" de Maruja Arnau

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)