Mas Cardoneda

Vist: 3801

Te unit l'antic Mas Torrent.

El nom del mas es coneix des de l'any 1330 quan Pere Cardoneda cabrevà al monestir de Cardona. A la llinda de la porta hi ha gravat l'any 1689.

Segons consta en el número 93 de Fornells dels Pergamins de la Pia Almoina, Nicolau Cardoneda cabrevà a l'abat de Cardona a l'any 1367, I): 4 jornals de bous situats a la coma, afrontant a l'est amb el mas Torrent, al sud amb honor de Cardoneda per la pabordia de Cassà de la seu, al oest amb el mas Estrabau, al nord amb honor de Cardoneda per la baronia de Montcada; II): un jornal de bous, afrontant a l'est i al sud amb l'anterior i a l'oest i al nord amb Cardoneda per la referida baronia; III): Un jornal de bous situat a Puig Garrofa, limitant a l'est amb alou seu, a l'oest amb el mas Goy i al nord amb alou seu per la pabordia de Cassà; IV): l'antic capmàs Torrent de Cardoneda, d'11 jornals de bous, limitant a l'est amb part de riu Onyar i part mas Fornellets, al sud amb masos Goy i Garrofa i a loest amb mas Garrofa i Cardoneda.

A l'any 1409, Pere Cardoneda cabrevà a l'Almoina i Antoni Cardoneda ho feu a l'any 1682 per l'antic mas Torrent

Informació extreta de:
Llibre "Masos de Fornells" de Josep Maria Marquès, editat per L'Ajuntament de Fornells 

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)