Mas Goy

Vist: 3158

Mas Goy (Fornells de la Selva)Conegut també com Can Faixedes que és una  vivenda annexa.

El mas Goy és un dels més ben documentats del poble, gràcies a la conservació sistemàtica d'escriptures per part dels seus propietaris i que avui es troben guardades a l'Arxiu Municipal de Girona, dins el fons de Pelagi Negre.

A l'any 1279, en el pergamí­ número 32 de la Pia Almoina, consta que el mas Torrent, abandonat, fou establert a Arnau Goy i unit a la borda Goy. A l'any 1286, consta Arnau goy i la seva mare Guillema que vengueren a Miquel Llobet, de Fornells, una terra per 40 sous.

En el capbreu de 1329 es capbrevà separadament el mas i la borda, igual que es feu a l'any 1409. Alamanda Llobet, que tenia el mas Goy, comprat a Ramon de Vilar, sabater de Girona, cabrevà un capmàs de 15 jornals i l'honor dit Costa de 1 jornal. Pere Goy cabrevà la borda composada per un Clos de 12 jornals i el camp Bellet.

A l'any 1340, el monestir de Cardona absolgué les senyories que tenia el mas Goy. A l'any 1377, unes pertinences del mas les vengué Margarida, viuda de Guillem de Vinyoles, jurista de Girona, a Pere de Serra, de Fornells per 30 lliures.

En el capbreu de 1409, la borda Goy, propietat de Marti Dorca, declarava un capmàs de 13 jornals, el Camp Ballet, pel rei 2 jornals sobre el clos, pel Ferial la terra dita de Santa Maria, pel castell l'indret dit Illa i per la pabordia de Cassà de la seu, l'indret de Llapart.

El divendres 25 d'octubre de 1448, a la Plaça de Fornells de la Selva, en presència de Jordi Bosser, notari, substitut de Jaume Coma, notari i dels testimonis Pere Figuera i Martí­ Pujada, de Fornells, són convocats a la plaça, amb repic de campanes, els homes de la parròquia de Sant Cugat de Fornells, diòcesi de Girona, amb llicència del venerable Bernat Batlle, sotsveguer de Girona. Hi és present en representació d'aquest, Joan Ferrer, saig de la Cúria de Girona. Entre els convocats compareix  "Iohannes Goy, alias Figuera".

A l'any 1771, la casa Goy de Fornells té com a masover Joan Vinyoles

Informació extreta de:
Llibre "Masos de Fornells" de Josep Maria Marquès, editat per l'Ajuntament de Fornells
El sindicat remença de l'any 1448 de M. Mercè Homs i Brugarolas

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)