Mas Massot

Vist: 3328

Mas Massot (Fornells de la Selva)Anomenat també Mas Fonollar.

Es coneix amb el nom de Mas Massot des de l'any 1531 i la seva documentació es conserva a l'arxiu privat Massot de Bàscara.

La primera notí­cia la trobem en un pergamí­ de la Pia Almoina de l'any 1129, en el que consta que el mas Fonollar és empenyorat per Guisla a Llorenç i tenia una part de la terra a Aiguaviva.

A l'any 1315, Ermarial de Fonollar cabrevà a la pabordia de Tordera de Sant Feliu de Girona una feixa que limitava a l'est amb el mas Dorca, al sud amb el clos del mas, o l'oest amb el clos i el mas Guerau i al nord amb el mas Guerau (Arxiu de Sant Feliu, pabordia de Tordera, núm 360).

A l'any 1325, Margaria es casà amb Ermerial de Fonollar i esdevingué dona pròpia de l'Almoina.

A l'any 1357, Berenguer de Fonollar deu a l'obra de l'església. En aquell moment tenia una llàntia fundada.

A l'any 1395, el mas el comprà Pere Guillem Sunyer, fill de Pere Guillem Sunyer, ciutadà de Girona i no va fer cremar la llàntia.

A l'any 1408, Pere Massot i el seu fill Martí­, compraren el mas a Pere Guillem Sunyer (Arxiu Municipal de Girona, fons Negre).

El divendres 25 d'octubre de 1448, a la Plaça de Fornells de la Selva, en presència de Jordi Bosser, notari, substitut de Jaume Coma, notari i dels testimonis Pere Figuera i Martí­ Pujada, de Fornells, són convocats a la plaça, amb repic de campanes, els homes de la parròquia de Sant Cugat de Fornells, diòcesi de Girona, amb llicència del venerable Bernat Batlle, sotsveguer de Girona. Hi és present en representació d'aquest, Joan Ferrer, saig de la Cúria de Girona. Entre els convocats compareix  "Iohannes Maçot". (Informació extreta del llibre de M. Mercè Homs "El sindicat remença de l'any 1448")

A l'any 1531, Pere Massot féu heretament a favor del seu fill Roc, amb reserva de legí­tima per a un altre fill de nom Jaume. Al mateix any, Roc Massot es casà amb Antiga, filla de Dalmau Vidal de Quart.

Pere Massot cabrevà el mas al Ferial de la Seu a l'any 1539.

Pere Massot, pagès de Fornells, diposita 3 lliures a lluïció dels mals usos del mas Massot, que fa al ferial de la seu, 28 febrer 1540; es trobà que la redempció havia de ser de 50 lliures.(Arxiu Diocesà de Girona, Llibre U-326 Full f 141)

A l'any 1589 el mas el cabrevà Jaume Massot i al 1682 ho feu Dalmau Massot.

Informació extreta de:
Llibre "Masos de Fornells" de Josep Maria Marquès, editat per L'Ajuntament de Fornells
Repertori de L'Arxiu Diocesà de Girona
El sindicat remença de l'any 1448 de M. Mercè Homs i Brugarolas

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)