Mas Aulina

Vist: 4822

El 29 d'octubre de 1239, Ermessendis, muller de Pere Ulina de Canet, confessa ser dona pròpia per raó del mas Ulina de la dita parròquia1.

El dia 11 de maig de 1302, es documenta l'establiment de l'abadessa Ermengarda de Sant Daniel a Guillem de Coma i la seva esposa Maria, de Canet, del mas Aulina, pel preu de tres-cents sous d'entrada​2.

1 Informació extreta de: Llibre "Canet d'Adri. Història dels pobles del municipi" de Jaume Marquès i Casanovas
2 Col·lecció de pergamins del fons del monestir de Sant Daniel de Girona, pergamí 370.

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)