Mas Cantalozella

Vist: 6420

Mas Cantalozella - AiguavivaEl Mas Cantalozella d'Aiguaviva va pertànyer a la famí­lia Cantalozella fins a mitjans del S.XX. A començament de segle els masovers de la casa, que també es deien Cantalozella, que descendien de la branca petita de la famí­lia, al igual que els Vidal de la Medrana, eren en Joaquim Cantalozella i Vill.lloch i la seva esposa Maria Bohigas i Masgrau. A mijans del segle XX el mas el va passar a mans d'una important famí­lia de l'indret. L'Escut de la famí­lia Cantalozella encara roman en una de les portes de la Sala de la Casa (representa un càntir i un ocell, elements dels que sembla derivar el cognom), a més a més de l'escut hi ha la següent inscripció: LA PNT OBRA HA FETA FER ANTONI RIBAS DE LA CANAL NATURAL DEL TERME DE FOIXÀ PHA(prevere) Y BAT(beneficiat) EN LA SEU DE GA(Girona) LO ANY 1614.

A l'Arxiu Diocesà de Girona, es troba la següent documentació en que esmenta el mas:
A Girona, 8 de gener de 1541, Roc Cantalosella, propietari del mas Cantalosella d’Aiguaviva, cabreva a Joan Pou, prevere procurador dels Aiversaris de Sant Feliu de Girona com a successor de Berenguer de Vinyoles, de Gironella del Pla, una feixa que havia estat del mas Coll d’Aiguaviva, d’un jornal de cabuda i que afronta amb el riu Güell, per la qual fa cens de 3 sous. Notari Baldiri Abric, de Girona.
(PERGAMINS DE SANT FELIU de GIRONA)

És la casa pairal de la Branca Familiar "CANTALOZELLA" d'Aiguaviva

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)