Mas Coll

Vist: 4019

A l'Arxiu Diocesà de Girona, es troben els següents documents, que possiblement podrien estar relacionats amb aquest mas: PERGAMINS DE SANT FELIU de GIRONA (1338) 1339 febrer 16 Ferrer de Coll, d’Aiguaviva, i la seva esposa Venguda venen a Berenguer de Vinyoles, de Gironella del Pla, 12 sous i el directe domini de terres que tenen a Aiguaviva, pel preu de 25 lliures. “Notat fol 43, llibre de señorias”. N. Pere Massanet, de Girona. 1340 juliol 18 Testament de Berenguer de Vinyoles, de Gironella del Pla, que pren per marmessors Arnau Sabench i altres, elegeix sepultura a Sant Feliu de Girona, on funda un aniversari de 20 preveres dotat amb dues feixes situades a Aiguaviva, i institueix hereva l’ànima a coneixement dels marmessors. Ramon de Bruguera, de Girona. 1346 maig 8 Berenguer de Vinyoles, de Gironella del Pla, funda un aniversari de 20 preveres a Sant Feliu de Girona dotat amb 12 sous que rep de Ferrer de Coll i Vinguda, esposos d’Aiguaviva, per unes feixes situades a Aiguaviva. Arnau de Pols, de Girona. 1346 setembre 11 Ferrer de Coll, d’Aiguaviva, que ha venut a Brenguer de Vinyoles de Gironella del Pla el directe domini de dues feixes situades a Aigaviva, li ven 12 sous censals sobre les mateixes pel preu de 100 sous, amb rserva de drets de la capellania de Sant Feliu de Girona. Arnau de Pols, de Girona. 1541 gener 8, Girona Roc Cantalosella, propietari del mas Cantalosella d’Aiguaviva, cabreva a Joan Pou, prevere procurador dels Aiversaris de Sant Feliu de Girona com a successor de Berenguer de Vinyoles, de Gironella del Pla, una feixa que havia estat del mas Coll d’Aiguaviva, d’un jornal de cabuda i que afronta amb el riu Güell, per la qual fa cens de 3 sous. Baldiri Abric, de Girona.

Informació extreta de: Repertori de l'Arxiu Diocesà de Girona 

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)