Mas Corretger

Vist: 4910

Mas Corretger (Aiguaviva)La famí­lia Corretger és de les més antigues del poble, sembla ser que s'establí­ a Aiguaviva al segle XII. D'ençà a llavors ha anat passant la propietat en lí­nia directa fins els nostres dies.

Al segle XIV, trobem persones vinculades a la ciutat de Girona amb el nom "Corretger" i  en un document del 21 de juny de 1396, conservat a l'arxiu patrimonial del mas, consta el nom de Corretger.

A les actes de constitució del sindicat remença, hi trobem la feta a Aiguaviva el dissabte 26 d'octubre de 1448, amb la següent anotació:

"En presència de Jordi Bosser, notari, substitut de Jaume Coma, notari, i dels testimonis Jaume Figuera, sastre i Antoni Ferrer, ferrer d'Aiguaviva, són convocats a la plaça, amb repic de campanes, els homes de la parròquia de Sant Joan d'Aiguaviva, diòcesi de Girona, amb llicència del venerable Bernat Batlle, sotsveguer de Girona. Hi és present en representació d'aquest, Joan Ferrer, saig de la Cúria de Girona".

Mas Corretger (Aiguaviva) - Rellotge de solI a continuació es detallen els noms dels compareixents:

"Paschasius Madrens, Petrus Amat, tutor Margarite, filie Iohannis Sallom, quondam, Petrus Garroffa, Michael Correger, Petrus Ranart, Petrus Bernardi, Iohannes Pontii, Iohannes Serra, Stephanus Guinau, Iohannes Figuera, Berengarius Vinyes, Iohannes Ieru, Anthonius Arbre, Ffranciscus Salvanyan, Iohannes Sola, Petrus Amat predictus pro [manso] Rohira, Iohannes Torrent alias Buadella."

A les llindes i graons de la casa els diferents propietaris han anat deixant constància de la seva presència gravant la data de la seva intervenció, de les que destaca un petit rellotge de sol amb la inscripció de l'any 1590, que vigila de reüll la precisió d'un de més gran i modern que presideix la magnificència de la façana principal de la pairalia. Potser la més curiosa és una que es troba en els primers esgraons de l'escala principal, amb el nom de Baldiri Boada Comaleres, que al segle XVII es casà amb una pubilla Corretger, amb quina anotació va voler que els estadants recordessin cada dia, el cognom "Boada" que ell perdé al entrar al mas.

És la casa pairal de la Branca Familiar "CORRETGER" d'Aiguaviva.

Mas Corretger (Aiguaviva) - Retall pergamí­

Informació extreta de:
"Els pobles gironins IV" de Maruja Arnau i Guerola
"El sindicat remença de l'any 1448" de M. Mercè Homs i Brugarolas
Arxiu patrimonial del mas Corretger

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)