Can Daniel, antigament Mas Ribot

Vist: 3643

Plànol del llibre de Josep M.Puig SalellasS'anomenava antigament Mas Ribot i es troba situat al costat de l'autopista AP7 prop de la capella de Vilademany.

El 25 de setembre de 1369, Gueraua de Blanes, sagristana del monestir de Sant Daniel, senyora del domini directe del mas Coma, allibera a Bernat de Coma, abans senyor útil de dit mas i la seva muller Alamanda, provinent del mas Ribot d'Aiguaviva per raó d'haver venut el mas Coma a Ramon, fill de Pere Miralles de Sant Daniel, i a la seva muller Ramona, filla de Guillem de Granollers, de Madremanya, que avui s'han fet propis de la sagristia. El mas Ribot d'Aiguaviva passa a ser propietat d'Alamandra per raó de successió el qual no ha de prestar servei d'homes propi. Acord entre la sagristana i Bernat de Coma: la sagristana es reté el domini de quatre fills de Bernat Alamanda, 3 nois i una noia: Joan, Paqual, Berenguer i Martina Blanca, els quals amb aquest document no allibera del domini de la sagristana. Bernat i Alamandra paguen per l'alliberament 100 sous (Arxiu de Sant Daniel, pergamí 0988)3.

La masia ja existia al segle XV com a propietat de la família Ribot. El 1613, per raó del matrimoni entre Joan Salellas i Gueraua Ribot passa a ser dels Salellas de Cruïlles1. La propietat tenia unes 60 vessanes i pel bestiar que tenien antigament gaudia d'una certa importància: un parell de bous i mitja dotzena de vaques2.

1 Llibre "De remences a rendistes: Els Salellas (1322-1935)" de Josep M. Puig Salellas
2 Llibre "Les Masies d'Aiguaviva" de Pep Collelldemont i Manel Lladó
3 DUGiFonsEspecials (Universitat de Girona, UDG)

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)