Mas Solà

Vist: 3058

PERGAMINS DE SANT FELIU DE GIRONA (ADG)
1398 maig 6, Girona
Antònia, filla de Bernat Solà i de Francesca, d’Aiguaviva i propietària del mas Solà, reconeix ser dona pròpia de Bernat Ribot, canonge i paborde de Juny de Sant Feliu de Girona.
Pere Pinós, de Girona.

PERGAMINS DE SANT FELIU DE GIRONA (ADG)
1398 maig 6, Girona
Guillem Cassà, de Llebrers, parròquia de Cassà, que ha casat al mas Solà d’Aiguaviva, es fa home propi de Bartomeu Ribot, canonge i paborde de Juny de Sant Feliu de Girona pel seu matrimoni amb Antònia Solà.
Pere Pinós de Girona

PERGAMINS DE SANT FELIU DE GIRONA (ADG)
1433 octubre 29, Girona
Caterina, filla de Bernat Moll d’Aiguaviva i esposa de Joan Solà, es fa dona pròpia de Narcí­s Oliveres, canonge i paborde de Juny de Sant Feliu de Girona, per raó del mas Solà d’Aiguaviva.
N. Francesc Negrell, de Girona.la seu, vacant per òbit de Benet Panoleda. (1745)

Informació extreta de: Repertori de l'Arxiu Diocesà de Girona 

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.p ortalgironi.cat)