Mas de ses Carreres

Vist: 3648

Anomenat tambés Mas Carreres.

El 14 de juliol del 1052, davant Pere, prevere, Sunyer i Beleca, esposos, donen a la canònica de Santa Maria (de Girona) un mas situat a Cruïlles, a l€™indret de Carrera. Facta ista carta donationis II. idus iulii anno XXI. regni Henrici regis.
Arxiu Diocesà de Girona: Pergamins de la Mitra, Calaix 15, núm. 39.(ref.11)

A l'any 1431, consta la reducció de cens atorgada per fra Bernat Antoni, sagristà i procurador del venerable Miquel de Viladevall, prior del monestir de Sant Miquel de Cruïlles, a favor d'Antoni Corsana, del terme del castell de Cruïlles, senyor útil i propietari del mas (...segurament Carreres) de dit lloc, que des d'ara per quatre vessanes del seu mas, pagarà només mitja tasca i tres sous en lloc d'una tasca i un moltó. (Arxiu Caramany. Pergamí­ C2, 2683).

A l'any 1431, consta la definició atorgada per Pere Batlia, sabater de la Bisbal, a favor de Margarida, esposa del noble Jofre Gilabert de Cruïlles, difunt, cavaller tinent del Castell de Cruïlles, de tota demanda contra ella per raó del mas Carreres de la parròquia del castell de Cruïlles, que els nobles han establert a Antoni Corsana.

Informació extreta de:
Repertori de l'Arxiu Diocesà de Girona
Patrimoni i Arxiu. Inventari del fons patrimonial Caramany de Corçà. Seglex XIII-XX, de Pere Gifre i Santi Soler, editat per l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà, vol. 2 de la col·lecció Fontanetum

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat )