Castell de l'Alberc

Vist: 4506

Els primers senyors documentats són les famí­lies Sant Miquel, Bas i Ros que se succeeixen en la possessió del castell de l'Alberc de Corçà. La documentació de que es disposa són uns pocs pergamins i un capbreu de Castell d'Empordà, redactat entre 1320 i 1330, i un altre de 1341 on s'especifiquen els drets que posseeix el llinatge sobre el lloc de Corçà. Si be la genealogia amb les dades provinents del fons Caramany no queda aclarida, si que podem veure el seupes. En el capbreu de 1320-1330 trobem 33 confessions, amb terres escampades entre Castell d'Empordà, Peratallada, La Bisbal, Vulpellac i Canapost, un dels qual reconeix la seva condició d'home propi i soliu per estar en possessió d'un mas. Al capbreu de 1341 augmenta el nombre de confessions fins a 72, 63 de les quals confessen terres a Corçà, i el nombre d'homes propis augmenta fins a 14, sense que declarin cap mal ús, per contra declaren estar obligats al servei d'host i cavalcada i guaita, senyal el "castell" de l'Alberg, llavors o antigament, havia tingut funció militar. Hi ha encara altres referències, inconnexes, d'actuacions de diferents personatges cognominats Sant Miquel datades els anys 1348, 1380, 1383 i 1340.

És en el 1500 quan trobem la famí­lia Bas relacionada amb el castell de l'Alberc. El primer que s'intitulà senyor fou Joan Bas i Saconomina, casat amb Cecí­lia Vilanova: "ja que lo Alberch de Corçà y senyories directaes de aquell pertanyen a als hereus Bas per compra ne feu Joan Bas a la sra. Isabel Armengol".

A l'any 1698, es pacten capí­tols matrimonials entre Maria de Caramany i Caramany amb Josep de Ros i de Villerac. Aquest darrer que heretava els béns de Francesc de Bas que havien confluït en els Ros i Villerac, aportava el Castell de l'Alberc, amb el seu molí­, a Corçà, juntament amb el mas Vidal que tocava les terres de l'Alberg.

A l'inventari post-mortem dels bens de Salvador de Caramany pres per Josep Francesc de Caramany, amb intervenció del notari de Girona Bonaventura Bou, el dia 1 de maig de 1791 (document guardat a l'Arxiu Caramany), hi consta a Corçà el castell de l'Alberc, amb el seu molí­ i l'horta.

Informació extreta de:
Patrimoni i Arxiu. Inventari del fons patrimonial Caramany de Corçà. Seglex XIII-XX, de Pere Gifre i Santi Soler, editat per l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà, vol. 2 de la col·lecció Fontanetum

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat )