Mas d'en Coll

Vist: 4318

La masia de can Coll, abans anomenada mas Roig, és una de les més grans i notables del terme de Roses. Fou bastida a 30 metres d'altitud sobre el nivell del mar, en una fondalada prop de la riera de la Trencada.

La data més antiga que es té d'aquesta propietat és del 24 de desembre de 1211, quan Guerau, cavaller de Castelló, amb el consentiment de la seva esposa Beatriu i de Joan Roig de Font, ven a Santa Maria de Roses i al seu abat, Ramon de Garriga, per 146 sous barcelonesos, la meitat del mas Roig, que habitava el dit Joan Roig, mas que habia rebut per herència del seu pare Ramon Guerau1.

1  "Els masos de Roses", per Joan Rabell i Coll

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat )