Can Pagès

Vist: 3387

Can Pagès de VilatenimDisposaven de terres per treballar-hi, majoritàriament amb vinya plantada i algunes oliveres, als paratges coneguts amb els noms de Ses Tortes, Canells, Salmell, les Hortes, Llonganya, lo Clos, la Feixa d'en Garrigó, Sa Salanqueta, el Camp de les Oliveres, Pont Moragues... de petites dimensions, totes situades a la parròquia de Sant Joan de Vilatenim, encara que tenien algunes propietats més a Vila-sacra i el Far d'Empordà.

Prestaven censos als senyors de la zona, vescomte de Peralada, monestir de Sant Pere de Rodes i Santa Maria de Vilabertran.

Cal destacar que el pergamí més antic data el 1317 i fou signat a la notaria de Peralada, i és una venda feta per Pons Vilatenim, del mateix lloc, a favor de Pere Deulosal de Vilatenim i de la seva dona Guillema, d'un clos de terra situat al costat d'una altra propietat seva, per un preu de 60 sous melgaresos, que confessa haver rebut; la dita peça de terra afrontava a solixent amb un clos de Bertran Martí, a migdia i ponent amb una era i una casa de dit venedor i es reservava la directa senyoria de dit clos per al cavaller Ramon de Vilatenim en lluïsmes i foriscapis; la venda també va ser ratificada per Beatriu, esposa del venedor Pons de Vilatenim.

A la comarca la casa pairal de la família de Pagès de Vilatenim és coneguda per ser des de fa alguns anys un reputat restaurant, a més d'haver vist crèixer a l'escriptor i poeta Anicet de Pagès de Puig (1843-1902).

Es poden consultar els seus arxius entrant a Arxius en línia http://cultura.gencat.cat/arxius/acae on també s'inclouen les digitalitzacions de tots els documents.

Informació extreta del web de la Xarxa d'Arxius Comarcals de la Generalitat

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat )