Terminologia

Mals usos

Vist: 3450

Es coneix com a mals usos diverses exaccions imposades pels senyors al pagesos, durant l'edat mitjana central, derivades de la usurpació feta per aquests senyors del ban o de la jurisdicció. Els sis mals usos més coneguts foren la remença, l'eixorquia, la intestia, la cugucia, l'àrsia i la ferma d'espoli forçada. Trobem alguns d'aquests mals usos a la Catalunya Nova i a les terres pirinenques; foren tanmateix, imposats d'una manera general i com a símbol de servitud a la Catalunya Vella, en les terres on predominava un poblament dispers en masos isolats. La sentència arbitral de Guadalupe, l'any 1486, els abolí, a canvi, però, del pagament d'una quantitat per cada mas1.

1 Diccionari de la Catalunya Medieval (ss. VI-XV), de Jordi Bolòs

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)