Documents

Dotació de l’església de Sant Joan del Castell de Lloret - Arxiu Capitular -(23 gener 1079)

Vist: 1427

Dotació de l’església de Sant Joan del Castell de Lloret, que havia consagrat el bisbe Berenguer Guifré de Girona, feta per Sicardis de Montseny i els seus fills, amb el castlà del mateix lloc.

 

Original: Perdut.
Còpia del segle XIII: Trasllat del 2 de juliol de 1218, Arxiu Capitular de Girona, pergamí 86, Pabordia novembre, pàg. 1, núm. 11.
Jaume Villanueva i Astengo: Viage literario…, vol. 13, ap. XVII.
Reducció datacions: Encarnació còmput pisà, any 1079. Rei Felip, any 1079. Era hispànica, 1070? Indicció 1184? (correspondria la segona).

 

"Anno Incarnationis Dominice millesimo .LXXVIIII. Era millesima .c.VIII. Inditione1 .VII. Venit dominus Berengarius sancte Sedis Ierundensis episcopus ad consecrandam ecclesiam in honore sancti Iohannis constructam in comitatu scilicet Ierundensis, in castro qui dicitur Laureto, in qua die consecrationis dono ego Sicardis femine et filiis meis Uzalardus atque Bernardus clericus, simul cum Oto noster castellanus, ad diem dedicationes huius ecclesie, propter remedium anime nostre et parentum nostrorum, decimas et primicias de ipsa terra hostra erema quem adduximus in cultum et modo tenemus in dominicum nos et nostri rustici qui ru(m)perunt ipsam terram, hoc est ipsa mata ubi est constructum ipsum castrum et prefatam ecclesiam. Terminus autem huius dono ita se habet: Ab orientali parteterminatur in vinea Saturnini que dicitur. A meridie parte terminatur in litus maris. Ab orientali (sic) quoque parte concluditur in rivum qui discurrit de Laureto. A parte aquilonis terminatur in Valle Marina, sive in ipsa Gaerneda et ipsa Mata. Sicut concluditur ab omni integritate, donamus et concedimus decimas et primicias. Item donamus nos prefata ad iamdictam nostram ecclesiam ipso Camp2 qui est ad ipsa Buadella abintegre in dominicum. Et ego iamdicta Sicardis dono de mea complantacione quarteratam .I. vinee, sicut est terminata et designata. Et est manifestum quem3 vero dicta donatio de nostro iure tradimus et concedimus prefate ecclesie, ut omnipotens et misericors Dominus qui est pius et misericors dimittat nobis peccata nostra in presenti seculo et in futuro, ipse qui Publicanum iustificavit et mulierem peccatricem iustificatam surgere fecit, et latroni in cruce pendenti paradissum promisit. Sub eo modo donamus nos et concedimus predicta omnia prefate nostre ecclesie, ut neque nos neque posteritati nostri aut aliquis vivens homo, de prefata omnia nihil inde minuat nec auferat; et si quis temptaveit facere, ira Dei incurrat et a liminibus sancte Dei ecclesie extraneus existat et cum Iuda traditore particebs fiat, et ista prefata donatio inconclusa (sic) permaneat. Que est facta .X. kalendas februarii anno .XVIIII. regni Phylipi regis. = Sig + num Sicardis femine. Sig + num Otto qui ista donatione pro meo anima4 fecimus et firmamus firmarique rogamus. Bernardus sacerdos scriptor et exarator qui hec scripsit et sub die (signatura) et anno quo supra.

Actum est hoc .VI. nonas iulii anno Domini M.°CCXVIII. Sig + num Geraldi de Monte Barbato. Sig + num Guillelmi de Ylice. (signatura) Petrus ypodiaconus qui hoc tranlatum tranlatare vidit.

Petrus presbiter qui hoc translatum fideliter transtulit et scripsit die et anno quo supra (signatura).

Notes: 1 Indictione. 2 Campo. 3 quae. 4 animo."

Transcripció feta per Josep Maria Pons i Guri dintre l'obra Catalunya Romànica.

Traducció

"L’any 1079 de l’encarnació del Senyor, 1108 de l’Era, setena Indicció, vingué el senyor Berenguer, bisbe de la seu de Girona, a consagrar una església construïda en honor de sant Joan, al comtat de Girona, al castell anomenat Lloret. En aquest dia de la consagració, jo Siscardis, dona, i els meus fills Uzalard i Bernat, clergue, juntament amb Ot, el nostre castlà, en el dia de la dedicació d’aquesta església, per a remei de les nostres ànimes i les dels nostres pares fem donació dels delmes i primícies de la nostra terra que abans era erma i van convertir en conreu i que ara tenim en domini nosaltres i els nostres pagesos que la romperen, o sigui, la Mata, on són construïts el castell i l’esmentada església. Els termes d’això que donem s’especifiquen així: per la banda de llevant termeneja amb la vinya anomenada d’en Sadurní. Per la banda de migjorn acaba a la vora del mar. Pel cantó de llevant acaba al riu que ve de Lloret. Pel cantó de tramuntana acaba a la Vall Marina, a la Gerneda i a la Mata. De tot el que hi és inclòs, íntegrament en donem els delmes i primícies. Igualment nosaltres, els susdits, donem a l’esmentada església nostra el camp que hi ha a la Boadella, íntegrament. I jo, l’esmentada Siscardis, dono de la meva plantació una quarterada de vinya tal com ha estat delimitada i designada. I és clar que aquesta donació la concedim i traspassem del nostre dret a l’esmentada església per tal que el Senyor totpoderós i misericordiós, que és pietós i ple de misericòrdia, ens perdoni els nostres pecats en la vida present i en la futura, ell que perdonà el publicà i féu alçar la dona pecadora després de perdonar-la i prometé el paradís al lladre quan penjava a la creu. Concedim i donem tot el que s’ha enumerat abans a l’esmentada església nostra de tal manera que ni nosaltres ni els nostres descendents ni cap home vivent no pugui prendre ni fer minvar res del que s’ha esmentat; i si algú intentés de fer-ho, que incorri en la ira de Déu, que visqui foragitat del llindar de la santa església de Déu i que tingui part amb Judes el traïdor, i que aquesta donació que abans s’ha especificat romangui intocable.

Aquesta donació ha estat feta el dia desè de les calendes de febrer de l’any 29 del regnat del rei Felip. Signatura de Siscardis, dona. Signatura d’Ot, que pel bé de la nostra ànima hem fet aquesta donació, la signem i preguem que sigui signada. Bernat sacerdot, escrivà i gravador, que ha escrit aquestes coses el dia i l’any abans esmentats. Això fou fet el dia sisè de les nones de juliol de l’any del Senyor 1218. Signatura de Gerald de Montbarbat. Signatura de Guillem d’Ílic. Pere, sots-diaca, que ha vist com es feia aquesta transcripció. Pere, prevere, que ha fet aquesta transcripció fidelment i l’ha escrita el dia i l’any abans esmentats."

Traducció feta per Joan Ballés i Sallent dintre l'obra Catalunya Romànica

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)