Bibliografia

Calzada i Oliveras, Josep

Vist: 1521

Josep Calzada OliverasJosep Calzada i Oliveras

Nasqué a Sant Feliu de Guíxols, el 4 de gener de 1913 i morí a Girona el 26 de març de 1990. Estudià al Collell, al Seminari de Girona i la Universitat Pontificia Gregoriana de Roma. Ordenat prevere el 29 de juny de 1936. exercí el ministeri parroquial com a coadjutor a Sant Esteve d'Olot, on a mes era mestre de capella i preceptor de liati; i com a rector a Santa María de Lledó.

L'any 1948 obtingué la Llicenciatura en Teología a la Universitat Pontificia de Salamanca, centre en el qual l'any 1956 cursa el doctoral. L'any 1948 començà la seva tasca docent al Seminari de Girona, com a professor de Teología Dogmática. En la cátedra renovà i modernitzà els sistemes docents. deixant de dependre exclusivament deis Ilibres de text, per anar directament a les fonts. Els seus alumnes consultaren i examinaren totes les edicions de la Suma de Sant Tomás existents en les diverses biblioteques de Girona.L'any 1949 obtingué una canongia a la Catedral.
Durant uns anys exercí com a capellà de la Clínica L'Alianca. En aquesta institució no només prestava les seves atencions als malalts. sínó que mostrava també la seva preocupació pel personal, intervenint prop de la Junta a favor especiaiment dels menys qualificats. Exercí com a professor de Religió a l'lnstitut de Batxillerat de Girona.

Nomenat per la Diputació Curador-Classíficador del Patrimoní Artístic. realitzà una eficaç tasca d'investigació, de control i d'assessorament. Ouan, amb motiu de la mort del Dr. Oliva i Prat, el Servei d'Arqueologia a de la Diputació passá per moments molt delicats, la seva gestió resultà decisiva en la presa de decisions que asseguraren l'estabilitat i la conlinuitat del Servei. També intervingué molt directament en la gestació del Museu d'Art de Girona. L'any 1976 rebé el nomenament de Delegat Episcopal del Patrimoni Histórico-Artístic. I el 1977 el d'Assessor de l'esmentada Delegació i membre de la Comissió Diocesana d'Art Sacre. Des de l'any 1979 eslava adscrit a la parroquia del Mercadal.

Informació extreta de la Revista de Girona. Article d'Enric Mirambell i Belloc.

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)