microhistòria Gironina

PORTAL GIRONÍ D'HISTÒRIA I GENEALOGIA

editorial  notícies

temes

HISTÒRIA

Història local i microhistòria.

ARQUEOLOGIA

Jaciments arqueològics

PATRIMONI

Patrimoni artístic i arquitectònic

MASOS

El món rural antic

ESTUDIS I TREBALLS

Textes estudis i treballs de microhistòria aportats per investigadors

MÉS INFORMACIÓ 

Documents

Documentació històrica, pergamins i transcripcions.

més informació

investigadors i Centres d'Estudis

Persones i centres que treballen en el camp de la investigació històrica en el marc de les comarques gironines.

més informació

divulgant
història

Compartir el coneixement és omplir el país de saviesa

descobrint
història

Saber del passat per preparar el futur

Josep Pons, propietari del mas Pons, té problemes econòmics i des dels primers anys del segle XVIII se segueix un judici contra ell a la cúria de Sta. Coloma de Farners, Així, per pròpia voluntat l'11 de febrer de 1704 ven a carta de gràcia a Salvador Agustí, pagès de l'Esparra, un tros de bosc del seu mas Pons de 47 vessanes per 80 lliures1.

Com a conseqüència del judici, el 22 de maig de 1708, Miquel Torrelles, com a batlle de l'Esparra, ven en subhasta pública 2 peces del mas Pons, "els Pinars" i "la Carbonera" a Joan Colomer, amo del mas Colomer, per 210 lliures1.

El 3 de juny de 1709 ven a carta de gràcia a Pere Masferrer, pagès de l'Esparra, una terra de conreu del "camp Sureda" de 3 vessanes per 100 lliures. El 19 de novembre de 1715 es ven per venda executòria de la cúria de Sta. Coloma el que quedava del mas Pons a Joan Valls, negociant de Sta. Coloma. El preu d'aquesta venda degué ser important i per fer-hi front Joan Valls va vendre diverses peces de terra el 7 de setembre de 1716 a Pere Masferrer per 450 lliures, de les quals 200 foren pel marquès de Rupit, senyor directe en part del mas Pons1.

Com a conseqüència del judici, Joan Valls havia de pagar als germans Jacint i Miquel Pons, residents a Maçanet de la Selva, 400 lliures. Per aquest import, Joan Valls els donà 15 vessanes del quintà del mas Pons, 2 cambres, la meitat de Pera i del corral1.

El 8 de febrer de 1717 Joan Valls ven a Isidre Roquet, bracer de l'Esparra, un tros de bosc per 110 lliures, amb la condició de no poder-hi construir cap casa1.

El 8 de setembre de 1717 Joan Valls, per incapacitat, arrenda els camps del mas Pons a Llorenç Corominas de Sant Feliu de Pallerols1.

El 22 de gener de 1727 Joan Valls ven a Ponç Riquer, pagès de l'Esparra i abans moliner de Riudarenes, el mas Pons i els masos i censos a ell units, per 1.622 lliures i 10 sous, la destinació de les quals són:
-1.192 lliures i 10 sous per encarregament de censals.
-357 lliures i 10 sous per Josep Finestras, per la venda que féu a Joan Valls de la casa Lladó de la Creu de Santa Coloma.
-72 lliures i 10 sous Joan Valls els rep en metàl·lic1.

El 5 de juny de 1800 se signaren els capítols matrimonials entre Joaquim Mundet Fullà i Oliver, pagès hereu del patrimoni Mundet i Fullà de Caulès de Vidreres, fill de Jaume Mundet, Fullà, i de Francesca Oliver d'una part, i de l'altra Coloma Riquer i Fornaca, pubilla dels masos Pons i Fornaca, filla d'Aleix Riquer i de Rita Fornaca. Es pacta
que si Aleix Riquer té algun fill mascle, aquest serà el seu hereu, i en aquest cas es donarà de dot a Coloma Riquer, 240 lliures, cosa que no passà. D'aquesta manera la família Mundet de Caulès es convertí en el segle XIX, després de la família Vall-llobera, en els principals propietaris de l'Esparra, ja que, a més dels masos Pons i Fornaca, el 1808 van comprar el mas Metge1.

1 Quaderns de la Selva Nº 8. Evolució de la propietat a l'Esparra (1497-1900), de Josep Formiga i Bosch

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)