Portal Gironí d'Història i Genealogia

Mas Llambert

Vist: 1677

Llibre de l'antiga arxivació de la casa i patrimoni dels Farners. C965 (14B)

15 de les calendes de setembre (18 d'agost de 1335).

Llicència donada per Jaume Brugaroles jutge ordinari del terme del castell de Farners a Berenguer de Farners per tal que uneixi el domini directe al domini útil del mas Llambert del veïnat de Vallors davant l'absència de Pere Llambert i Maria la seva muller, els qual són homes propis, solius i afocats o acasats del mas. Amb referència a crides anteriors.

Escrivà: Ferrer de Prat, clergue i notari de Farners.

Informació extreta de:
Llibre "Els Farners: vassalls de senyors i senyors de pagesos," de Pere Gifre i Santi Soler, editat pel Centre d'Estudis Selvatans

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat )