Portal Gironí d'Història i Genealogia

Mas Ginabreda

Vist: 1876

La primera notícia documentada del mas Ginabreda és de l'ú d'abril de 1399, quan Pere Llach i el eu fill, també anomenat Pere, de la parròquia de Sant Pere del Puig de Bianya, vengueren a Joan Cos, de la parròquia de Sant Martí de Capsech, certa peça de terra, anomenada "lo forn d'en Vila", de les pertinences de llur mas Vila, que afrontava a orient i a migdia, amb terra del comprador, mediant torrent que allà hi havia; a occident, amb terra del comprador adquirida a títol de compra feta a Pere Pujol de Capsech; i a cerç, amb terres del mas Esgleya, propietat de les Ginebredes (Arxiu de Protocols d'Olot, reg.7, s/f)1.

Si bé, l'existència d'un tros de terra anomenat la Costa de les Ginebredes l'any 1368, segons consta en un pergamí que conserva l'hereu actual del mas, és un clar exponent de la seva antiguitat, possiblement anterior al segle XIII1

1 Notes històriques dels masos Ginabreda i Dorca o Povill, de Joan Pagès i Pons

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)