Mas Sureda

Vist: 3265

Esmentat com a Mansum Sudredis.

El 3 de gener de 1256, Pere Estruç ven a Berenguer de Jonquer el mas de Ramon de Suredes, situat a Quart, pel preu de 1150 sous.
Arxiu de Sant Daniel, pergamí­ número 170

El 7 de gener de 1256, Ramon d'Escala i Bernat Estruç garanteixen d'evicció l'anterior venda.
Arxiu de Sant Daniel, pergamí­ número 171

El 27 d'abril de 1299, Berenguer de Jonquer, fill i hereu de Berenguer de Jonquer ciutadà de Girona, ven a Guillema de Sarrià, cambrera de Sant Daniel el mas de Suredes de Quart, on habiten Ramon de Sureda i el seu fill Guillem, i un cens que rep de Joan de Rovira i la seva esposa Brunissendis, també de Quart, pel preu de 1000 sous
Arxiu de Sant Daniel, pergamí­ número 340

El 1562, el Mas Sureda, passa a ser propietat (o domini útil) de Miquel Martí­ Abrich, notari i draper de Girona, per compra pel preu de 700 lliures a Benet Sureda, que apareixia sovint com a deutor al llibre de comptes de Miquel Martí­ Abrich, quedant aquest com a masover del mas.

Per aquest temps el mas passa a anomenar-se "Torra Abrich". El 31-12-1588, Miquel Abrich, doctor en drets i fill de Miquel Martí­ Abrich, arrenda "la torra Abrich olim Sureda" de la parròquia de Quart,
Arxiu Històric de Girona, Notarial, Girona 5, 737

Informació extreta de:
Llibre "Col·lecció diplomàtica de Sant Daniel de Girona (924-1300)" de Josep Maria Marquès, editat per Fundació Noguera
Llibre "Homes, Masos, Història. La Catalunya del Nord-Est (Segles XI-XX) de Rosa Congost i Lluí­s To, editat per Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)